اکباتان خ نفیسی خ عظیمی پ 42 ط اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139000

ساعات کاری

شنبه تا جمعه: شبانه روزی 24 ساعته

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139000

ساعات کاری

شنبه تا جمعه: شبانه روزی 24 ساعته

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

راديو لوژي دهان، دندان، فك و صورت

28-min

اين بخش از دندان پزشكي پاراكلينيكال است و همانند ازمايشگاه پاراكلينيك كه بازوي تشخيصي بيماريهاست، در تشخيص قبل ،حين كار و پايان اعمال جراحي دندان چشم تيز بين درستي و قابل قبول بودن و مهر تاييد قبولي يا مردودي را با تقريب يا دقيق بر افكار دندان پزشكان را حك ميكند. نگاره هاي كامپيوتر ي سي بي سي تي كه سالهاي اخير رايج شده است كه بسيار دقيق مقاطع با دقت٢ ميلي متر افقي و عمودي يا زواياي ديگر جزييات بسيار شاخص را معين مي كند. شايعترين نوع نگارهدر درجه اول-نگاره انتهاي ريشه( پري اپيكال) است كه هدف شناخت بافت سخت و نرم دندان و نسوج نرم و سخت تشريحي( اناتوميك) و ضايعات اسيب ديده(پاتولوژيك) يا كمك به تعيين طول مجراي كانال ريشه دندان در درمان مجراي كانال ريشه در بخش اندودانتيكس شاخه پر اهميت دندان پزشكي است چرا كه اين درمان نجات دهنده ساختمان دندان براي سال هاي بسياري از عمر انسان هاست. دوم -نگاره باله اي بسته (بايت وينگ) است كه مشخص كننده پوسيدگي هاي پروگزيمالي ( كنار دندان در جلو و پشت دندان) ميباشد. سوم -نگاره سطح افقي فك بالا و پايين است كه شكستگي فكي و ضايعات اسيب ديده را در معرض قضاوت طبي قرار مي دهد. چهارم- نگاره واترز ويو( سينوس هاي پارانيزال) را به لحاظ نسوج نرم و سخت و اسيب دار و همچنين شكستگي استخوان هاي جمجمه اي را اشكار ساز مي كند. پنجم- نگاره ارتو پانتوموگراف(او پي جي) كه فكين قابل تفسير و ارزيابي مي گردد. ششم- نگاره لترال سفالومتري براي ارزيابي تمپورو منديبولار جوينت( مفصل گيجگاهي فكي) و بخصوص در ارتودونسي و جراحي هاي ارتوگناتيك ملاك ارزيابي خواهد شد. هفتم- نگاره هاي كامپيوتري(سيبي سي تي) با جزئي ترين نكات براي كاشت دندان (ايمپلنت) و تعيين موقعيت بسيار دقيق اجسام خارجي و انواع ضايعات و كيست وتومور و عفونت را اشكار ميسازد. اين رشته از دندان پزشكي از رشته اسيب شناسي دهان،دندان ، فك و صورت و بيماري هاي دهان بهره ميگيردتابهترين تشخيص را براي بيماران انتخاب كند.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.